Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Złoty Potok pełni dyżury dla poszczególnych gmin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg poniższego schematu                                                               

Starostwo Częstochowa:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Mstów, Rędziny

Andrzej Bekus

Jan Bernatek

609 478 521

603 038 859

Urząd Gminy Mstów,

I poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Olsztyn

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

Michał Maślanka

603 032 019

603 034 539

784 487 257

Urząd Gminy Olsztyn,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Poczesna

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

Michał Maślanka

603 032 019

603 034 539

784 487 257

Urząd Gminy Poczesna,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Janów

Karol Lelotko

Ewa Zyszczak

609 478 512

609 478 519

siedziba Nadleśnictwa

Złoty Potok, pok. 20

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Kamienica Polska

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy

Kamienica Polska,

I czwartek miesiąca

 godz. 9.00-11.00

Starcza

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy Starcza,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Przyrów

Janusz Ziókowski

Jarosław Wojewoda

602 508 840

609 478 515

Urząd Gminy Przyrów,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

 

Starostwo Myszków:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Żarki

Cezary Malus

Mateusz Domagała

609 478 517

881 921 749

Urząd Miasta

i Gminy Żarki,

I i III środa miesiąca

godz. 8.30-10.00

Niegowa

Krzysztof Zyszczak

Aleksandra Malus

607 293 028

603 033 628

Urząd Gminy Niegowa,

I wtorek miesiąca

godz. 8.00-10.00

Koziegłowy

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Miasta

i Gminy Koziegłowy,

I wtorek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Poraj

Wojciech Patrzałek

Joanna Gradzik

609 478 516

883 378 698

Urząd Gminy Poraj

II poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

 

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Złoty Potok jest Katarzyna Szostak – Specjalista Służby Leśnej  pok. 16, tel. 883 378 696.

Zainteresowany właściciel, współwłaściciel, dzierżawca powinien posiadać dokumenty stwierdzające własność i odpowiada za prawidłowe wskazanie granic działki leśnej. W przypadku współwłasności bezwzględna jest zgoda wszystkich uprawnionych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Złoty Potok, 19 grudnia 2018r.                                                        

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZG.2281.8.2018

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów

tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171

e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 573 000 40 07

REGON: 150026078

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:

dz. nr 27 o powierzchni łącznej 0,3040 ha – użytki Bp – 0,0413 ha, Ł IV 0,2627 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0386 Miasta Częstochowa;

dz. nr 28 o powierzchni łącznej 0,0552 ha – użytek R V – 0,0552 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 386, Miasto Częstochowa, powiat Miasto Częstochowa, województwo śląskie,

działki niezabudowane i nieogrodzone, przeważający typ zabudowy w otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, las, zlokalizowane przy drodze krajowej DK-46, relacji Częstochowa - Kielce.

 1. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00155608/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Teren przedmiotowej działki posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, stanowi teren równy i płaski, warunki topograficzne i geotechniczne – średnie, warunki wodno-gruntowe – zadawalające, przez działkę przechodzi gazociąg wysokoprężny, posiada ona dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg.
 3. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” przewiduje się tereny:

dz. nr 27 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności –     U-32.UR/MN i dróg publicznych klasy Z - istniejących – Z.54,

dz. nr 28 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności –    32-UR/MN, dróg publicznych klasy Z - istniejących – Z.54 oraz w terenie leśnym oraz strefie zwiększania lesistości – U-39.ZL.

 1. Na nieruchomości nie ciążą zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 2. Na nieruchomości o nr ewidencyjnym 28 została zawarta notarialna umowa o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie w pasie gruntu o powierzchni 82 m2. Na działce nr 27 została zawarta umowa notarialna o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka w Warszawie w pasie gruntów o powierzchni 84 m2.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741), w związku, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych Miasta Częstochowa, Miasto Częstochowa posiada prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 137 400,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500         - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019r. o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 6 870,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 27, 28 – obręb 0386, Miasto Częstochowa”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.02.2019r. do godz. 900. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 900. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

- wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

mgr inż. Andrzej Krzypkowski


Cennik Choinek 2018


Leczymy Lasem

„Leczymy lasem”

          Lasy Nadleśnictwa Złoty Potok po raz kolejny w dniu 5 października 2018r. odwiedziła Fundacja Przyjazna Planeta z podopiecznymi. Terapia prowadzona w lesie to nowatorska metoda leczenia  i usprawniania dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Leczymy lasem”. Projekt ten jest realizowany wspólnie przez Fundację Przyjazna Planeta, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku oraz Lasy Państwowe.

          W piątkowe słoneczne przedpołudnie wybiegły z autobusu dzieciaki uśmiechnięte, wesołe  z niesamowitą energią i przywitały nas uściskami. Rodzice i opiekunowie od razu rozplanowali zadania. W zajęcia terapeutyczne  i zabawy ruchowe byli zaangażowani wszyscy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat oraz ich rodzice, opiekunowie oraz wychowawcy  z ośrodka specjalistycznego. Las nie wyróżnia osób, które do niego przychodzą. Daje zawsze to co ma najcenniejsze: ciszę, świeże powietrze, przestrzeń, różnorodność kolorów, kształtów oraz faktur. Sens programu „Leczymy lasem” polega na osobistym, powtarzalnym kontakcie dzieci niepełnosprawnych z lasem i korzystaniu z jego leczniczych mocy (dendroterapia). Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w środowisku naturalnym tzn. w lesie przynosi dużo radości i efektów. W rozmowie z prezesem fundacji Panem Wiesławem Kamińskim wymieniane są same pozytywne odziaływania lasu na dzieci. Z wyjazdu na wyjazd polepsza się kondycja fizyczna dzieci, orientacja w terenie, a jednocześnie dzieci są bardziej pogodne, otwarte na innych i jednocześnie zmniejsza się ilość zaburzeń emocjonalnych.

          Jest nam niezmiernie miło i czujemy się wyróżnieni, że Fundacja Przyjazna Planeta postanowiła kontynuować swój program w naszych złotopotockich lasach.

 


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

W dniach 19.09. - 28.09.2018 r., na terenie województwa śląskiego przeprowadzona zostanie akcja wykładania szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów.

Po co lisy są szczepione?

Wścieklizna to bardzo niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna ssaków, która może być przenoszona na człowieka. Zwierzęta domowe są zazwyczaj regularnie szczepione, więc zagrożenie tą chorobą występuje głównie ze strony dziko żyjących zwierząt. Szczepienie lisów zapobiega pojawianiu się choroby oraz eliminuje jej rozprzestrzenianie.

Jak wygląda szczepionka?

Szczepionka to małe brunatne krążki o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają  z odległości ok. 800 m. Lis, podejmując przynętę, przegryza umieszczoną w niej kapsułkę zawierającą szczepionkę i po kontakcie wirusa szczepionkowego z błoną śluzową w pysku zwierzęcia, lis zostaje zaszczepiony.

Nie dotykaj brunatnych krążków!

Apelujemy, aby nie dotykać szczepionek - pozostawiony nasz zapach sprawi, że szczepionka będzie dla lisa nieatrakcyjna. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  przypomina, by przez dwa tygodnie, od czasu zakończenia akcji szczepienia lisów, nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone - łąki, pola, lasy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączniku PDF.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 20 sierpnia 2018r.

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędną nieruchomość gruntową, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiącą działkę ewidencyjną:

 

27 – użytek Bp - pow. 0,0413 ha, Ł IV – pow. 0,2627 ha – obręb ewidencyjny 0386, Miasto Częstochowa – CZ1C/00155608/5;

28 – użytek R V – pow. 0,0552 ha – obręb ewidencyjny 0386, Miasto Częstochowa – CZ1C/00155608/5;

 

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

mgr inż. Andrzej Krzypkowski


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

UNIEWAŻNIENIE   NABORU


NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W PGL LP NADLEŚNICTWIE ZŁOTY POTOK
ZŁOTY POTOK, UL KOŚCIUSZKI 2, 42-253 JANÓW

 

 

          Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok, unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Nadleśnictwie Złoty Potok ogłoszonego w dniu 05.07.2018r., w Biuletynie Informacji Publicznej, Stronie Internetowej, na tablicy ogłoszeń.


           Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

PODPISAŁ

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

 

mgr inż. Andrzej Krzypkowski

 

 

 

 

 

 

 


Afrykański Pomór Świń

Szczegóły pod linkiem:


Plebiscyt modernizacja roku 2017

Nadleśnictwo Koszęcin wystartowało w plebiscycie o tytuł Modernizacji Roku 2017.

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na oddawanie głosów na siedzibę modernizację wykonaną w Nadleśnictwie Koszęcin - najstarszej siedzibie Lasów Państwowych.

Poniżej znajduje się link do oddanie głosu.

 

 

Głosuj na obiekt w Konkursie Modernizacja Roku 2017

OGŁOSZENIE - NABÓR NA STAŻ

Ogłoszenie dla absolwentów ubiegających się o staż w nadleśnictwach zgrupowanych w RDLP Katowice

Szczegóły w załączniku

Resources to get


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Złoty Potok dnia, 05.07.2018r.

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Złoty Potok

Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów

 

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

„ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”

 

 1. Wymagania formalne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • klauzula informacja,
 • kwalifikacje wymagane dla stanowiska „Głównego Księgowego” określone w załączniku nr. 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 styczeń 2003r. w sprawie stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz. 123),

           

 1. Wymagania preferowane:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne ( kierunek finanse lub rachunkowość ),
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS OFFICE, Word, Excel, Outlook,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, a w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • predyspozycje osobowe: sumienność, dokładność, rzetelność,  dyspozycyjność,
 • umiejętność twórczego myślenia, kierowanie zespołem, kreatywność, odporność na stres.

 

 1. Zakres zadań przewidzianych na stanowisku Głównego Księgowego:

 

 • kierowanie działem finansowo-księgowym nadleśnictwa,
 • rozliczanie i ewidencja kosztów działalności jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługa sprawozdawczości GUS,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i kredytowaniem działalności nadleśnictwa,
 • sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowo-gospodarczych,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych stanowisk, dokumentacji finansowo-gospodarczej i deklaracji podatkowych.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • CV – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem;
 • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych pobudek, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • klauzula informacyjna (RODO)

 

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

      Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonicznym należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego” osobiście w sekretariacie PGL LP Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku ul. Kościuszki 2,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 19.07.2018r.  do godz. 14.00 na adres PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok ul. Kościuszki 2,  42-253 Janów, z dopiskiem "Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego". W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne wpływające na sekretariat  Nadleśnictwa Złoty Potok po terminie wskazanym,  nie będą podlegały procedurze naboru i nie będą odsyłane adresatowi – zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, które na podstawie oceny i analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych nie spełniły warunków do zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym, informowane są o tym fakcie telefonicznie.

      Kandydaci, którzy na podstawie wstępnej selekcji zostali zakwalifikowani do końcowego etapu postępowania rekrutacyjnego, na które składa się - rozmowa kwalifikacyjna, zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną uzyskując informację o dacie i godzinie  tego postępowania.

 
 1. Informacje Dodatkowe

 

 1. Wyłoniony kandydat po wyborze w drodze postępowania rekrutacyjnego zostanie  zatrudniony na czas określony jednego roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony z wynagrodzeniem określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.01.2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w służbie leśnej  (Dz.U. nr 11 poz. 123 z  2003r.), oraz Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok może unieważnić postępowanie na ww. stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 3. c) Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa oraz w BIP w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia" i na stronie internetowej  www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Wymagane załącznik do ww. ogłoszenia:

 

 1. Oświadczenie.
 2. Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………

                                                                                                                                             (miejscowość i data)

 

                                                           OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej  podpisana/y………….…………..…………………………………….,


oświadczam, że:

 

 • posiadam obywatelstwo polskie,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystam z pełni praw publicznych,
 • nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podawanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Nadleśnictwo Złoty Potok w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.    

 

 

   

………………………………………

 (czytelny podpis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA   INFORNMACYJNA

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Złoty Potok  z siedzibą w Złotym Potok ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl (zwane dalej Nadleśnictwem). Inspektorem Ochrony Danych jest Nadleśnictwo Złoty Potok, Złoty Potok ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów. Dane osobowe gromadzone przy pomocy dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w  dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzanych danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 

 

……………………..                                    ……………………………………………….

     (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 


ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU WIOSNA W LESIE

4 czerwca odbyło się spotkanie komisyjne w trakcie, którego wyłoniono laureatów XV Edycji  Konkursu Plastycznego „Wiosna w Lesie”. Wszelkie informacje o wynikach, terminie i miejscu wręczeniu nagród będą nadesłane pocztą.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Szostak – tel. 34 329 11 75


Informacja o monitorowaniu terenu Nadleśnictwa

 

Nadleśnictwo Złoty Potok

uprzejmie informuje,

iż teren Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e‑mail:  zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e‑mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 90 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.


Zaproszenie na szkolenie pt. "Szacowanie szkód łowieckich"

Złoty Potok, 14 maja 2018 r.

 

Zn. spr.: ZG.7330.11.2018.KSZ

 

 

Zaproszenie

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych Nadleśnictwo Złoty Potok zaprasza przedstawicieli gmin, przedstawicieli izby rolniczej oraz przedstawicieli dzierżawców obwodów łowieckich do wzięcia udziału w szkoleniu  pt:

 

„Szacowanie szkód łowieckich”

 

w dniu 24.05.2018 (czwartek), o godz. 8:30

w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas

Archidiecezji Częstochowskiej

w Poniku ul. Wczasowa 5,

42-253 Janów

 

Prosimy o zgłoszenie ilości uczestników mailowo na adres: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl, lub telefonicznie (34 329 11 70) do dnia 18.05.2018 r. maksymalnie 2 osoby z danej instytucji / jednostki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami związanymi z szacowaniem szkód łowieckich zamieszczonych na stronie: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich/

 

                Z poważaniem,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

              Andrzej Krzypkowski


Dni Ziemi 2018

Zmieniaj nawyki – nie klimat.

          Pod takim tytułem odbył się rajd ekologiczny  z okazji „Dni Ziemi”. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z Janowa, Piasku i Częstochowy oraz Gromady Zuchowe z Lusławic i Rudnika, w sumie około 200 uczestników. Trasa marszu  przebiegała między innymi na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok. Uczestnicy podczas marszu rozwiązywali grupowo zadania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat ekologii i kultury regionu. Spotkanie zakończono ogniskiem na błoniach w Złotym Potoku.

Nadleśnictwo Złoty Potok jako patronat imprezy ufundował i wręczył uczestnikom nagrody rzeczowe.


Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych.

             Z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

             W związku z powyższym z dniem 01.04.2018 r. poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania dokonują zespoły złożone z przedstawicieli gmin, przedstawicieli dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacze gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda.


Sadzimy 1000 drzew na godzinę

Przełom marca i kwietnia to gorący okres, zwłaszcza dla leśników – szkółkarzy. Szykują wtedy materiał sadzeniowy ze szkółki do przewiezienia go na jego docelowe miejsce, gdzie w przyszłości stworzy las. Leśnicy w całej Polsce przystępują do wiosennego sadzenia lasu, które nazywane jest wiosenną kampanią odnowieniowo – zalesieniową.

Każdego roku leśnicy w Polsce sadzą 500 milionów drzew co daje prawie 13 sadzonek na 1 mieszkańca!

Obecnie lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju i lasów wciąż przybywa. Od końca II wojny światowej w Polsce przybyło 2,7 mln hektarów lasów.

Sadząc las sadzimy nasze rodzime gatunki drzew i krzewów. Są one lepiej przystosowane do lokalnych warunków, dzięki czemu rosną zdrowe i silne.

W tym roku, oprócz głównych gatunków lasotwórczych, zgodnych z siedliskiem i lokalnymi uwarunkowaniami, siewierscy leśnicy posadzą także drzewa owocowe. Drzewka te, zebrane w niewielkie biogrupy, w przyszłości będą stanowiły bazę pokarmową dla ssaków, ptaków i owadów zamieszkujących nasze lasy.

Poniżej przedstawiamy Wam 6 zasad dobrego sadzenia:

1. Najlepszą pogodą na sadzenie jest mżawka. Najgorsze są silny wiatr i palące słońce.

2. Większość roślin najlepiej sadzić wiosną, od marca do maja.

3. Po wyjęciu sadzonki z doniczki powinniśmy ją jak najszybciej wsadzić do ziemi. W ciągu kilku minut wiatr może tak przesuszyć korzenie, że roślina się nie przyjmie.

4. Korzenie powinny być luźno i swobodnie ułożone w ziemi. Nie mogą być skręcone ani podwinięte.

5. Sadzonkę zakopujemy na taką głębokość, na jakiej rosła w szkółce.

6. Ziemię należy delikatnie udeptać wokół rośliny, by nie pozostawić pustych przestrzeni wokół korzeni, a następnie obficie podlać.

 


ExpoHunting po raz dziewiąty

Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting stały się doskonałą okazją do spotkań w gronie specjalistów i pasjonatów przyrody i łowiectwa, pokazania najnowszych osiągnięć, trendów ale i mody survivalowej.

W Sosnowcu 16-18 marca Lasy Państwowe reprezentowane były przez RDLP w Katowicach. Mieliśmy dla odwiedzających jedno z największych stoisk w samym sercu hali z nie mniej ciekawymi propozycjami niż firmy komercyjne. Bo gdzież jak nie w takim miejscu jest czas na edukację i ciekawostki? Zatem leśnicy z Nadleśnictwa Wisła chwalili się swoimi sukcesami w hodowli wolierowej głuszca i przywracaniem tego gatunku w Beskidzie Śląskim. Nadleśnictwa Siewierz przygotowało szereg konkursów edukacyjnych z nagrodami. Dzieci, które przeszły na targi z rodzicami mogły również liczyć na gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Z kolei hodowcy z Nadleśnictwa Kobiór prezentowali swój bogaty dorobek związany z przywracaniem żubra, nie tylko w polskich lasach. Nie mogło zabraknąć opowieści o życiu pszczół, które za sprawa bartników znowu można spotkać w lesie. Tą opowieścią zajęli się leśnicy z Nadleśnictwa Katowice. Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zaprezentuje specjalistyczne urządzenia zaprojektowane specjalnie dla myśliwych.

Na stoisku Lasów Państwowych nie mogło zabraknąć zdrowej żywności. W końcu projekt rozwojowy „Zdrowa żywność z polskich lasów” zobowiązuje. RDLP w Katowicach promował także Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich a swój popis dał również zespół sygnalistów z Technikum Leśnego w Brynku.

IX edycję Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPOHunting objęły Patronatem Honorowym Lasy Państwowe. Jak piszą w folderze reklamowym organizatorzy: Szczególnego wsparcia Targom udzieliła Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Tkest i zdjęcia: Sławomir Cichy


Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt leśnych, dlatego ich dokarmianie staje się koniecznością, w celu zapobiegania niszczeniu młodych upraw i podszytu. W dniu 11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

Dokarmiać czy nie ?

      11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobry moment aby przemyśleć kiedy i jak można pomóc mieszkańcom lasu. Średnio w roku mamy 20- 30 dni tak zwanych „głodowych”, to okres gdy w środowisku brakuje dostatecznej ilości pokarmu izwierzęta mają dostęp tylko do połowy tych zasobów lub w ogóle. Spowodowane może być to dużą pokrywą śniegu, która uniemożliwia zwierzętom przeszukiwanie runa wtedy dla zwierzyny atrakcyjnym pokarmem staja się wystające czubki sosen i pędy bukowe oraz kora (to tzw. zgryzanie). Zima to szczególnie trudny okres dlatego dokarmianie zwierząt staje się koniecznością, zapobiega to niszczeniu młodych upraw i podszytu.

Komu pomagamy

      Dokarmiamy przede wszystkim duże ssaki takie jak sarny, jelenie, daniele, muflony, żubry i dziki. Nie zapominamy oczywiście o ptakach!

Jak pomóc aby nie zaszkodzić

      Bardzo ważne jest to w jaki sposób dokarmiamy, dlatego jeśli chodzi o duże zwierzęta leśne powinniśmy to robić w porozumieniu z leśniczym lub myśliwym. Oni wskażą nam odpowiednie miejsca do wykładania karmy. Każde leśnictwo ma rozbudowana sieć paśników. Zostawiamy tam siano z liści roślin motylkowatych, liściarkę, obok wykładamy marchew, jabłka, ziemniaki, ziarno. Nie zostawiamy w paśnikach suchego chleba gdyż szybko się psuje i może zaszkodzić zwierzętom tak samo jak przegniłe warzywa i owoce mogą narobić więcej szkód niż pożytku. Karmę możemy wykładać również w pasach przeciw pożarowych i mało używanych drogach, myśliwi w takich miejscach wykładają buraki, kukurydze, tak by dziki mogły swobodnie buchtować*. Pomaga to w utrzymaniu tych miejsc tak, by nie zarastały krzewami i drzewami. Bardzo dużą rolę w odżywianiu i zapobieganiu chorobom pełnią składniki mineralne zawarte w soli. Dlatego dostarczanie zwierzyny specjalnej soli jest ważne, szczególnie zimą, gdy zwierzęta nie mają dostępu do wody oraz karmy soczystej. Bryła soli umieszczana jest na szczycie drewnianego, najlepiej osikowego słupka, gdzie zrobiona jest ażurowa skrzynka z listew lub specjalne wydrążenie w pniu z nacięciami, po których spływa solanka, zlizywana przez jelenie, sarny, ale też dziki i zające.

      Odżywczą karmą dla zwierząt jest młoda kora sosny. Szczególnie zimą, gdy jelenie, daniele czy sarny spałują, czyli zgryzają i zdzierają młodą korę i pączki z pędów drzewek iglastych. Dlatego leśnicy zimą wycinają pewną ilość drzewek i pozostawiają je niewyrobione dla zwierząt, które je sobie spokojnie korują. W ten sposób nie niszczą młodników lub upraw, gdzie zgryzają nie zdrewniały jeszcze, soczysty pęd wierzchołkowy. Dobrym pomysłem jest też wycinanie pędów miękkiej osiki, którą zwierzęta bardzo chętnie zgryzają. Na powierzchniach trzebieżowych pozostawia się również czubki i gałęzie do okorowania przez zwierzynę.

 

      Wykładanie karmy w nieodpowiednich miejscach może być niebezpieczne dla zwierząt i nas samych. Niedopuszczalne jest wyrzucanie resztek jedzenia za płot czy blisko dróg gdyż takie głodne zwierzę może bronić takiego „domowego paśnika”  albo wystraszone hukiem aut spowodować kolizje drogową. Dlatego powinniśmy pamiętać że bezpieczniej dla nas będzie wykładać karmę z dala od domostw i dróg.

      Bażantom, kuropatwą stawiamy wśród pól  podsypy czyli niskich zadaszeniach, wysypują tam ziarna zbóż i słonecznika. Ptaki te chętnie posilają się również w grzebowiskach (miejsca, gdzie wysypuje się plewy, na przemian ze zbożem oraz żwirkiem). Miejsca dokarmiania małych zwierząt muszą być zlokalizowane w pobliżu krzaków, z dala od wysokich drzew. W przeciwnym razie mogłyby paść ofiarą drapieżnych ptaków

*buchtowanie - rozorywanie przez dzika miejsc, w których poszukuje ukrytego w glebie pożywienia

Ptasia stołówka

      Samodzielnie możemy dokarmiać zimą ptaki w naszych ogrodach i balkonach. Mogą nam do tego służyć karmniki gdzie wysypujemy specjalna mieszankę ziaren dla ptaków dzikich dostępną w sklepach zoologicznych i marketach lub  wieszamy kule zrobione z tłuszczu wołowego, ziaren i orzechów. W karmnikach możemy pozostawić również kawałki jabłek i moreli. Należy również pamiętać o sprzątaniu takiego karmnika gdyż duża ilość „gości” w takiej stołówce może spowodować nagromadzenie odchodów. Karmnik powinien być również zabezpieczony przed nieproszonymi gośćmi takimi jak koty.

Gdy chcemy zobaczyć zwierzęta przy paśniku

      Coraz częściej leśnictwa umieszczają kamery przy paśnikach i leśnych polanach gdzie zwierzęta chętnie i często przebywają dzięki temu możemy je obserwować w domowym zaciszu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline

http://www.strzalowo.eu/

https://worldcam.live/pl/webcam/karmnikptaszki

http://www.babki.poznan.lasy.gov.pl/pasnik-on-line

http://www.eenet.ee/EENet/hirv.html

https://pasnik-live.webcamera.pl/


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA NA SERWISIE E-DREWNO

Złoty Potok, dn. 14.02.2018r

 

Sprzedaż drewna na serwisie E-DREWNO

 

Nadleśnictwo Złoty Potok informuje że w miesiącu lutym 2018 r. planuje do sprzedaży  na serwisie e-drewno następujące grupy handlowo – gatunkowe

 

W_STANDARD  JD

-

50,00 m3

W_STANDARD  OS

-

10,00 m3

W_STANDARD  ŚW

-

18,00 m3

W_STANDARD  JS

-

21,00 m3

W_STANDARD  DB.C

-

17,00 m3

W_STANDARD JW

-

2,00 m3

W_STANDARD KL

-

9,00 m3

S_S2A  JD

-

46,00 m3

S_S2A_OPAL   JD

-

7,00 m3

S_S2A_OPAL   MD

-

84,00 m3

S_S2A_OPAL   LP

-

89,00 m3

S_S2A_OPAL   ŚW

-

102,00 m3

 

 

Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

Andrzej Krzypkowski


— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 24 results.