Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie art. 38

Złoty Potok, 5 marca 2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZG.2281.1.2018.TW

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów

tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171

e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 573 000 40 07

REGON: 150026078

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.               o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 4661 o powierzchni 0,2492 ha, położona w Żarkach Letnisko przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej, w pobliżu skrzyżowania ulicy Słonecznej i Hrabiny Raczyńskiej, w obrębie ewidencyjnym Żarki Letnisko, Gmina Poraj, powiat myszkowski, województwo śląskie, użytek – Ls.
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1M/00068646/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki ma kształt zbliżony do prostokąta,  jest zalesiona, działka ta jest częściowo ogrodzona, ogrodzenie nie jest własnością Nadleśnictwa. Posiada ona dostęp do drogi publicznej. Lokalizacja w odległości około 200 m od centrum. Uzbrojenie terenu: dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, telefon.
 4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żarki Letnisko przedmiotowa działka położona jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej – B1, znajduje się w terenie o symbolu „E 80 MN” co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym bliźniaczej, szeregowej oraz małych zespołów mieszkaniowych wraz z ogrodami; przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, tereny usług komercyjnych związanych z funkcją mieszkaniową, tereny drobnej wytwórczości i rzemiosła nie zakłócające funkcji mieszkaniowych, tereny usług publicznych, tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny urządzeń transportu samochodowego; przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny upraw ogrodniczych, tereny upraw sadowniczych; „E138 KDz” i „E139 KDz” co oznacza przeznaczenie jako drogi zbiorcze.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 154 378,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500         - Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 329-11-70 wew. 174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2018r. o godz. 1230 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 718,90 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 90/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „Wadium – przetarg działka 4661 – Żarki Letnisko”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 13.04.2018r. do godz. 1100. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 1100. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

- wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego .
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

Andrzej Krzypkowski


Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt leśnych, dlatego ich dokarmianie staje się koniecznością, w celu zapobiegania niszczeniu młodych upraw i podszytu. W dniu 11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

Dokarmiać czy nie ?

      11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobry moment aby przemyśleć kiedy i jak można pomóc mieszkańcom lasu. Średnio w roku mamy 20- 30 dni tak zwanych „głodowych”, to okres gdy w środowisku brakuje dostatecznej ilości pokarmu izwierzęta mają dostęp tylko do połowy tych zasobów lub w ogóle. Spowodowane może być to dużą pokrywą śniegu, która uniemożliwia zwierzętom przeszukiwanie runa wtedy dla zwierzyny atrakcyjnym pokarmem staja się wystające czubki sosen i pędy bukowe oraz kora (to tzw. zgryzanie). Zima to szczególnie trudny okres dlatego dokarmianie zwierząt staje się koniecznością, zapobiega to niszczeniu młodych upraw i podszytu.

Komu pomagamy

      Dokarmiamy przede wszystkim duże ssaki takie jak sarny, jelenie, daniele, muflony, żubry i dziki. Nie zapominamy oczywiście o ptakach!

Jak pomóc aby nie zaszkodzić

      Bardzo ważne jest to w jaki sposób dokarmiamy, dlatego jeśli chodzi o duże zwierzęta leśne powinniśmy to robić w porozumieniu z leśniczym lub myśliwym. Oni wskażą nam odpowiednie miejsca do wykładania karmy. Każde leśnictwo ma rozbudowana sieć paśników. Zostawiamy tam siano z liści roślin motylkowatych, liściarkę, obok wykładamy marchew, jabłka, ziemniaki, ziarno. Nie zostawiamy w paśnikach suchego chleba gdyż szybko się psuje i może zaszkodzić zwierzętom tak samo jak przegniłe warzywa i owoce mogą narobić więcej szkód niż pożytku. Karmę możemy wykładać również w pasach przeciw pożarowych i mało używanych drogach, myśliwi w takich miejscach wykładają buraki, kukurydze, tak by dziki mogły swobodnie buchtować*. Pomaga to w utrzymaniu tych miejsc tak, by nie zarastały krzewami i drzewami. Bardzo dużą rolę w odżywianiu i zapobieganiu chorobom pełnią składniki mineralne zawarte w soli. Dlatego dostarczanie zwierzyny specjalnej soli jest ważne, szczególnie zimą, gdy zwierzęta nie mają dostępu do wody oraz karmy soczystej. Bryła soli umieszczana jest na szczycie drewnianego, najlepiej osikowego słupka, gdzie zrobiona jest ażurowa skrzynka z listew lub specjalne wydrążenie w pniu z nacięciami, po których spływa solanka, zlizywana przez jelenie, sarny, ale też dziki i zające.

      Odżywczą karmą dla zwierząt jest młoda kora sosny. Szczególnie zimą, gdy jelenie, daniele czy sarny spałują, czyli zgryzają i zdzierają młodą korę i pączki z pędów drzewek iglastych. Dlatego leśnicy zimą wycinają pewną ilość drzewek i pozostawiają je niewyrobione dla zwierząt, które je sobie spokojnie korują. W ten sposób nie niszczą młodników lub upraw, gdzie zgryzają nie zdrewniały jeszcze, soczysty pęd wierzchołkowy. Dobrym pomysłem jest też wycinanie pędów miękkiej osiki, którą zwierzęta bardzo chętnie zgryzają. Na powierzchniach trzebieżowych pozostawia się również czubki i gałęzie do okorowania przez zwierzynę.

 

      Wykładanie karmy w nieodpowiednich miejscach może być niebezpieczne dla zwierząt i nas samych. Niedopuszczalne jest wyrzucanie resztek jedzenia za płot czy blisko dróg gdyż takie głodne zwierzę może bronić takiego „domowego paśnika”  albo wystraszone hukiem aut spowodować kolizje drogową. Dlatego powinniśmy pamiętać że bezpieczniej dla nas będzie wykładać karmę z dala od domostw i dróg.

      Bażantom, kuropatwą stawiamy wśród pól  podsypy czyli niskich zadaszeniach, wysypują tam ziarna zbóż i słonecznika. Ptaki te chętnie posilają się również w grzebowiskach (miejsca, gdzie wysypuje się plewy, na przemian ze zbożem oraz żwirkiem). Miejsca dokarmiania małych zwierząt muszą być zlokalizowane w pobliżu krzaków, z dala od wysokich drzew. W przeciwnym razie mogłyby paść ofiarą drapieżnych ptaków

*buchtowanie - rozorywanie przez dzika miejsc, w których poszukuje ukrytego w glebie pożywienia

Ptasia stołówka

      Samodzielnie możemy dokarmiać zimą ptaki w naszych ogrodach i balkonach. Mogą nam do tego służyć karmniki gdzie wysypujemy specjalna mieszankę ziaren dla ptaków dzikich dostępną w sklepach zoologicznych i marketach lub  wieszamy kule zrobione z tłuszczu wołowego, ziaren i orzechów. W karmnikach możemy pozostawić również kawałki jabłek i moreli. Należy również pamiętać o sprzątaniu takiego karmnika gdyż duża ilość „gości” w takiej stołówce może spowodować nagromadzenie odchodów. Karmnik powinien być również zabezpieczony przed nieproszonymi gośćmi takimi jak koty.

Gdy chcemy zobaczyć zwierzęta przy paśniku

      Coraz częściej leśnictwa umieszczają kamery przy paśnikach i leśnych polanach gdzie zwierzęta chętnie i często przebywają dzięki temu możemy je obserwować w domowym zaciszu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline

http://www.strzalowo.eu/

https://worldcam.live/pl/webcam/karmnikptaszki

http://www.babki.poznan.lasy.gov.pl/pasnik-on-line

http://www.eenet.ee/EENet/hirv.html

https://pasnik-live.webcamera.pl/


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA NA SERWISIE E-DREWNO

Złoty Potok, dn. 14.02.2018r

 

Sprzedaż drewna na serwisie E-DREWNO

 

Nadleśnictwo Złoty Potok informuje że w miesiącu lutym 2018 r. planuje do sprzedaży  na serwisie e-drewno następujące grupy handlowo – gatunkowe

 

W_STANDARD  JD

-

50,00 m3

W_STANDARD  OS

-

10,00 m3

W_STANDARD  ŚW

-

18,00 m3

W_STANDARD  JS

-

21,00 m3

W_STANDARD  DB.C

-

17,00 m3

W_STANDARD JW

-

2,00 m3

W_STANDARD KL

-

9,00 m3

S_S2A  JD

-

46,00 m3

S_S2A_OPAL   JD

-

7,00 m3

S_S2A_OPAL   MD

-

84,00 m3

S_S2A_OPAL   LP

-

89,00 m3

S_S2A_OPAL   ŚW

-

102,00 m3

 

 

Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

Andrzej Krzypkowski


Sprzedaż drewna

 

 

 

Sprzedaż detaliczną prowadzą leśniczowie.

 

Kontakt telefoniczny do leśniczych


INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Złoty Potok, 05 stycznia 2018r..

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędne nieruchomości gruntowe, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiące działki ewidencyjne:

 

4661 – użytek Ls IV - pow. 0,2492 ha – obręb ewidencyjny Żarki Letnisko, Gmina Poraj – CZ1M/00068646/6;

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje  dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

mgr inż. Andrzej Krzypkowski


Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Złoty Potok pełni dyżury dla poszczególnych gmin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg poniższego schematu                                                               

Starostwo Częstochowa:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Mstów, Rędziny

Andrzej Bekus

Jan Bernatek

609 478 521

603 038 859

Urząd Gminy Mstów,

I poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Olsztyn

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Olsztyn,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Poczesna

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Poczesna,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Janów

Karol Lelotko

Ewa Zyszczak

609 478 512

609 478 519

siedziba Nadleśnictwa

Złoty Potok, pok. 20

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Kamienica Polska

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy

Kamienica Polska,

I czwartek miesiąca

 godz. 9.00-11.00

Starcza

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy Starcza,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Przyrów

Marek Pyrkosz

Jarosław Wojewoda

605 834 836

609 478 515

Urząd Gminy Przyrów,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

 

Starostwo Myszków:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Żarki

Cezary Malus

Mateusz Domagała

609 478 517

881 921 749

Urząd Miasta

i Gminy Żarki,

I i III środa miesiąca

godz. 8.30-10.00

Niegowa

Krzysztof Zyszczak

Aleksandra Malus

607 293 028

603 033 628

Urząd Gminy Niegowa,

I wtorek miesiąca

godz. 8.00-10.00

Koziegłowy

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Miasta

i Gminy Koziegłowy,

I wtorek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Poraj

Wojciech Patrzałek

Bernard Barczyk

609 478 516

603 030 180

Urząd Gminy Poraj

II poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Myszków

Marcin Zyszczak

Norbert Dziób

 

728 971 232

889 378 699

 

Starostwo Powiatowe Myszków,

I wtorek miesiąca

godz. 12.00-14.00

 

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Złoty Potok jest Katarzyna Szostak – Specjalista Służby Leśnej  pok. 16, tel. 883 378 696.

Zainteresowany właściciel, współwłaściciel, dzierżawca powinien posiadać dokumenty stwierdzające własność i odpowiada za prawidłowe wskazanie granic działki leśnej. W przypadku współwłasności bezwzględna jest zgoda wszystkich uprawnionych.


Sadzimy 1000 drzew na godzinę

Przełom marca i kwietnia to gorący okres, zwłaszcza dla leśników – szkółkarzy. Szykują wtedy materiał sadzeniowy ze szkółki do przewiezienia go na jego docelowe miejsce, gdzie w przyszłości stworzy las. Leśnicy w całej Polsce przystępują do wiosennego sadzenia lasu, które nazywane jest wiosenną kampanią odnowieniowo – zalesieniową.

Każdego roku leśnicy w Polsce sadzą 500 milionów drzew co daje prawie 13 sadzonek na 1 mieszkańca!

Obecnie lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju i lasów wciąż przybywa. Od końca II wojny światowej w Polsce przybyło 2,7 mln hektarów lasów.

Sadząc las sadzimy nasze rodzime gatunki drzew i krzewów. Są one lepiej przystosowane do lokalnych warunków, dzięki czemu rosną zdrowe i silne.

W tym roku, oprócz głównych gatunków lasotwórczych, zgodnych z siedliskiem i lokalnymi uwarunkowaniami, siewierscy leśnicy posadzą także drzewa owocowe. Drzewka te, zebrane w niewielkie biogrupy, w przyszłości będą stanowiły bazę pokarmową dla ssaków, ptaków i owadów zamieszkujących nasze lasy.

Poniżej przedstawiamy Wam 6 zasad dobrego sadzenia:

1. Najlepszą pogodą na sadzenie jest mżawka. Najgorsze są silny wiatr i palące słońce.

2. Większość roślin najlepiej sadzić wiosną, od marca do maja.

3. Po wyjęciu sadzonki z doniczki powinniśmy ją jak najszybciej wsadzić do ziemi. W ciągu kilku minut wiatr może tak przesuszyć korzenie, że roślina się nie przyjmie.

4. Korzenie powinny być luźno i swobodnie ułożone w ziemi. Nie mogą być skręcone ani podwinięte.

5. Sadzonkę zakopujemy na taką głębokość, na jakiej rosła w szkółce.

6. Ziemię należy delikatnie udeptać wokół rośliny, by nie pozostawić pustych przestrzeni wokół korzeni, a następnie obficie podlać.

 


INFORMACJA O PRAWIE PIERWOKUPU PRZEZ LASY PAŃSTWOWE – USTAWA Z DNIA 13.04.2016R. O ZMIANIE USTAWY O LASACH


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada certyfikat Forest Stewardship Council™ (FSC®) Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC)...