Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż pustostanu

Złoty Potok, 22 maja 2019 r.

Zn.spr. SA.2101.1.2019.AD

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42‑253 Janów, NIP 573-000-40-07, REGON 150026078 informuje, iż przeznacza do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży budynek mieszkalny jednorodzinny (pustostan) zgodnie z art. 40a, pkt 9 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz.U.z 2018r., poz. 2129 z późn.zm.).

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny pustostan o powierzchni użytkowej 101,30 m2 składający się:

Piwnica: 2 pomieszczenia gospodarcze,

Parter: kuchnia, łazienka, pokój, garderoba, wiatrołap, korytarz

Poddasze: pokój, korytarz, 2 pomieszczenia gospodarcze

położony jest w miejscowości Bystrzanowice, gmina Janów, obręb ewidencyjny Bystrzanowice, działka ewidencyjna nr 1405/2 o powierzchni 0,0794 ha.

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną,
  • elektryczną
  • ogrzewanie etażowe za pomocą pieców kaflowych i kominka,
  • wentylację grawitacyjną.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00112189/8 (dział III i IV bez obciążeń). Nieruchomość nie jest wpisana do ewidencji zabytków.

 

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.z 2018r., poz. 2129 z późn.zm.), w trybie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.10.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jaka nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. 2013.1206).

Zamiar nabycia wyżej wskazanego budynku jednorodzinnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach, zgłaszają Sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży ww. pustostanu w prasie tj. licząc od dnia 28.05.2019r.do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • oświadczenie o niewykorzystaniu przysługującego prawa nabycia nieruchomości z zasobów Lasów Państwowych,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa wart. 40a ust. 6 ustawy o lasach. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie, wystawiony przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy, zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy,
  • propozycje sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność,
  • podpisana KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (do pobrania ze strony internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zloty_potok/komunikaty_i_ogloszenia)

 

Jeżeli wniosek o nabycie nieruchomości złoży więcej niż jedna uprawniona osoba, ogłoszony zostanie przetarg ograniczony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 32-91-197 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30.

 

 

 

Z poważaniem,

 

mgr inż. Andrzej Krzypkowski