Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie art. 38

Złoty Potok, 5 marca 2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZG.2281.1.2018.TW

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów

tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171

e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 573 000 40 07

REGON: 150026078

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.               o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Lokalizacja i opis nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 4661 o powierzchni 0,2492 ha, położona w Żarkach Letnisko przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej, w pobliżu skrzyżowania ulicy Słonecznej i Hrabiny Raczyńskiej, w obrębie ewidencyjnym Żarki Letnisko, Gmina Poraj, powiat myszkowski, województwo śląskie, użytek – Ls.
 2. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1M/00068646/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Teren przedmiotowej działki ma kształt zbliżony do prostokąta,  jest zalesiona, działka ta jest częściowo ogrodzona, ogrodzenie nie jest własnością Nadleśnictwa. Posiada ona dostęp do drogi publicznej. Lokalizacja w odległości około 200 m od centrum. Uzbrojenie terenu: dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, telefon.
 4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żarki Letnisko przedmiotowa działka położona jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej – B1, znajduje się w terenie o symbolu „E 80 MN” co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym bliźniaczej, szeregowej oraz małych zespołów mieszkaniowych wraz z ogrodami; przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, tereny usług komercyjnych związanych z funkcją mieszkaniową, tereny drobnej wytwórczości i rzemiosła nie zakłócające funkcji mieszkaniowych, tereny usług publicznych, tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji, tereny urządzeń transportu samochodowego; przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny upraw ogrodniczych, tereny upraw sadowniczych; „E138 KDz” i „E139 KDz” co oznacza przeznaczenie jako drogi zbiorcze.
 5. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 154 378,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.
 2. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500         - Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 329-11-70 wew. 174.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2018r. o godz. 1230 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 718,90 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 90/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „Wadium – przetarg działka 4661 – Żarki Letnisko”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 13.04.2018r. do godz. 1100. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 1100. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

- wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 2. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego .
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 5. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
 6. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 7. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok

Andrzej Krzypkowski