Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Złoty Potok, dn. 17 sierpnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZG.2281.4.2018.TW

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ul. Kościuszki 2; 42-253 Janów

tel. (034) 3291 170, fax. (034) 3291 171

e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 573 000 40 07

REGON: 150026078

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

I. Lokalizacja i opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:

dz. nr 1878/2 o powierzchni 0,4337 ha – użytek Ls – 0,4337, położona w obrębie ewidencyjnym Kamienica Polska, Gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski, województwo śląskie;

działka położona jest s trefie peryferyjnej w miejscowości Kamienica Polska, zlokalizowana przy ulicy Domagalskiej, stanowiącej drogę lokalną publiczną o nawierzchni szutrowej, otoczenie i sąsiedztwo stanowią grunty leśne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

  1. Nieruchomość posiada założoną KW nr CZ1C/00128612/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Teren przedmiotowej działki posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 27 m x 160 m, stanowi teren równy i płaski, posiada ona dostęp do drogi publicznej. Działka porośnięta jest 15-17 letnim drzewostanem sosnowo-brzozowo-dębowym.
  3. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica Polska, Romanów” dz. nr 1878/2, k.m. 11 leży w terenie o symbolu ZL – grunty leśne zaliczane do lasów ochronnych oraz 3 KD-d – drogi publiczne – drogi i ulice gminne dojazdowe.
  4. Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży tak będą stanowić obowiązujące przepisy.

III. Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Złoty Potok od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500         - Pan Tadeusz Wychowski, pokój nr 17 lub telefonicznie, pod numerem tel. (034) 32-91-174.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 1 285,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok w BGŻ Oddział w Katowicach, Nr rachunku 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z adnotacją: „wadium – przetarg działka 1878/2 – obręb Kamienica Polska, Gmina Kamienica Polska”. Wadium w formie przelewu musi być wniesione najpóźniej do dnia 28 września 2018r. do godz. 900. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Złoty Potok.  Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 28 września 2018r. do godz. 900. Oferent, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Wadium zwraca się w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione w pieniądzu (przelewem) przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

- wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

VII. Nadleśnictwo, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.

VIII. Jeżeli uczestnik przetargu nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

IX. Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego. Za termin uważa się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego .

X. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

XI. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

XII. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

XIII. Nadleśnictwo Złoty Potok może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

mgr inż. Andrzej Krzypkowski