Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Złoty Potok, dnia 08 listopada 2018r.

ZG.7400.6.2018.TW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

Nr księgi wieczystej

1

02-38-1-04-663-r-00

Poraj

Jastrząb (Gęzyn)

1417/1

B-R

V

0,2397

CZ1M/00084432/1

2

02-38-1-12-270-h-01

Janów

Złoty Potok

1471/2

Ps

VI

0,4512

CZ1C/00120466/3

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości

– dz. nr 1471/2 (Złoty Potok, Gmina Janów) – gospodarka rolna,

– dz. nr 1417/1 (Jastrząb, Gmina Poraj) – ogródek przydomowy

 1. Obciążenia nieruchomości: brak
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 4. Roczny czynsz wywoławczy: ustalony w tabeli.

 

Lp.

Adres leśny

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Rodzaj użytku

Klasa

Pow.

CENA WYWOŁAWCZA

 

[CZYNSZ ROCZNY]

1

02-38-1-04-663-r-00

Poraj

Jastrząb (Gęzyn)

1417/1

B-R

V

0,2397

360,00

2

02-38-1-12-270-h-01

Janów

Złoty Potok

1471/2

Ps

VI

0,4512

200,00

 

 

 

 1. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Złoty Potok, pok. Nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 34 329 11 74

 1. Termin i miejsce przetargu:

1/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie

Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10.

2/ Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie

do dnia 03.12.2018r. do godz. 08:30

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. Adres Zamawiającego.
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego”.
 3. Nazwę i adres składającego ofertę.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

1/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10: waga – 100%
 2. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ datę sporządzenia oferty;

4/ oferowany czynsz roczny;

5/ sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY

NADLESNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI