Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

W zwiazku z wejściem w życie Ustawy z dnia 07.11.2018r. Dz.U. 2018 poz. 2117 o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowienia dnia 12.11.2018r. dniem wolnym od pracy zostaje przesunięty termin składania ofert oraz otwarcia ofert na dzień 13.11.2018r.

 

Zgodnie z powyższym nowe brzmienie otrzymują punkty ogłoszenia:

12. Termin i miejsce przetargu:

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10

14. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 • Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 13.11.2018r. do godz. 10:00,

                                                                                                                                 

 

Złoty Potok, dnia 05 października 2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem wiaty metalowej nr inw. 109/365 wraz z działką nr 1/10 znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa Złoty Potok

 

§1

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
  • CZ1C/00089078/6
 2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
  • Bi
 3. Powierzchnia nieruchomości:
  • 0,0722 ha – działka
  • 480 m2 – wiata metalowa
 4. Opis nieruchomości:
  • Wiata metalowa magazynowa, położona w Gminie Janów, miejscowość Złoty Potok, Osiedle Aleja Klonów.
  • Adres leśny: 02-38-1-12-206-g-00
  • Adres administracyjny: 24-04-032-0021 działka 1/10
 5. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
  • MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości
  • Przechowywanie półfabrykatów, produktów lub maszyn związanych z prowadzoną działalnością.
 7. Obciążenia nieruchomości:
  • brak
 8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • brak
 9. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:
  • brak
 10. Czynsz wywoławczy:
  • 720,00 zł/miesięcznie netto.
 11. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości:
  • Nadleśnictwo Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, pok. nr 7, poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 15:00, tel.: 34 32 91 183
 12. Termin i miejsce przetargu:
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok – sala nr 10
 13. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia:
  • wadium nie jest wymagane
 14. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
  • Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w terminie do dnia 12.11.2018r. do godz. 10:00,
 15. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
  • Cena.
 16. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 15:
  • waga – 100%
 17. Informacje o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu bez usprawiedliwionej przyczyny:
  • Nie dotyczy
 18. Nadleśnictwo Złoty Potok zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

§2

Pisemna oferta ma zawierać następujące informacje:

 

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. Numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o jeśli spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowany czynsz miesięczny;
 6. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

§3

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
 • Adres Nadleśnictwa Złoty Potok.
 • Opis o następującej treści: „Przetarg na najem wiaty metalowej nr inw. 109/365 wraz z działką”.
 • Nazwę i adres składającego ofertę.

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

mgr inż. Andrzej Krzypkowski