Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Złoty Potok dnia, 05.07.2018r.

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Złoty Potok

Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów

 

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

„ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”

 

 1. Wymagania formalne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • klauzula informacja,
 • kwalifikacje wymagane dla stanowiska „Głównego Księgowego” określone w załączniku nr. 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 styczeń 2003r. w sprawie stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz. 123),

           

 1. Wymagania preferowane:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne ( kierunek finanse lub rachunkowość ),
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS OFFICE, Word, Excel, Outlook,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, a w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • predyspozycje osobowe: sumienność, dokładność, rzetelność,  dyspozycyjność,
 • umiejętność twórczego myślenia, kierowanie zespołem, kreatywność, odporność na stres.

 

 1. Zakres zadań przewidzianych na stanowisku Głównego Księgowego:

 

 • kierowanie działem finansowo-księgowym nadleśnictwa,
 • rozliczanie i ewidencja kosztów działalności jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługa sprawozdawczości GUS,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i kredytowaniem działalności nadleśnictwa,
 • sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowo-gospodarczych,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych stanowisk, dokumentacji finansowo-gospodarczej i deklaracji podatkowych.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • CV – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem;
 • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych pobudek, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • klauzula informacyjna (RODO)

 

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

      Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonicznym należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego” osobiście w sekretariacie PGL LP Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku ul. Kościuszki 2,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 19.07.2018r.  do godz. 14.00 na adres PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok ul. Kościuszki 2,  42-253 Janów, z dopiskiem "Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego". W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne wpływające na sekretariat  Nadleśnictwa Złoty Potok po terminie wskazanym,  nie będą podlegały procedurze naboru i nie będą odsyłane adresatowi – zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, które na podstawie oceny i analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych nie spełniły warunków do zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym, informowane są o tym fakcie telefonicznie.

      Kandydaci, którzy na podstawie wstępnej selekcji zostali zakwalifikowani do końcowego etapu postępowania rekrutacyjnego, na które składa się - rozmowa kwalifikacyjna, zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną uzyskując informację o dacie i godzinie  tego postępowania.

 
 1. Informacje Dodatkowe

 

 1. Wyłoniony kandydat po wyborze w drodze postępowania rekrutacyjnego zostanie  zatrudniony na czas określony jednego roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony z wynagrodzeniem określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.01.2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w służbie leśnej  (Dz.U. nr 11 poz. 123 z  2003r.), oraz Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok może unieważnić postępowanie na ww. stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 3. c) Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa oraz w BIP w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia" i na stronie internetowej  www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Wymagane załącznik do ww. ogłoszenia:

 

 1. Oświadczenie.
 2. Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………

                                                                                                                                             (miejscowość i data)

 

                                                           OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej  podpisana/y………….…………..…………………………………….,


oświadczam, że:

 

 • posiadam obywatelstwo polskie,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystam z pełni praw publicznych,
 • nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podawanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Nadleśnictwo Złoty Potok w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.    

 

 

   

………………………………………

 (czytelny podpis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA   INFORNMACYJNA

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Złoty Potok  z siedzibą w Złotym Potok ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl (zwane dalej Nadleśnictwem). Inspektorem Ochrony Danych jest Nadleśnictwo Złoty Potok, Złoty Potok ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów. Dane osobowe gromadzone przy pomocy dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w  dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzanych danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 

 

……………………..                                    ……………………………………………….

     (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby składającej oświadczenie)